عضویت در مراکز علمی

  • عضو انجمن بازرگانی ایران و کانادا
  • عضو انجمن علمی آینده نگری ایران (از بهمن 98 تا به حال)
  • عضو طلایی باشگاه مدیران ایران (از سال 97 تا به حال)
  • عضو فعال باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان (از سال 79 تا سال 96)
  • عضو باشگاه دانش پژوهان جوان (از سال 79 تا به حال)
  • عضو اتاق فکر ریاست عالیه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان (از سال 80 تا سال 96)
  • عضو جامعه مخترعین و مبتکرین ایران (از سال 82 تا به حال)
  • عضو انجمن نخبگان ایران (از سال 83 تا به حال)
  • عضو انجمن انفورماتیک ایران (از سال 83 تا 87)
  • عضو فعال انجمن انفورماتیک دانشگاه آزاد واحد کرج (از سال 83 تا 86)

شاهین غازی بیات

دکترای مدیریت حرفه‌ای کسب و کار (DBA)، مخترع و پژوهشگر

درخواست همکاری